Dataskyddspolicy

Omegapoints dataskyddspolicy

Denna policy är framtagen för att beskriva Omegapoints hantering av personuppgifter utifrån kraven i EU:s Dataskyddsförordning.

AB Omegapoint med dotterbolag lagrar och behandlar personuppgifter för personal, kunder och leverantörer som vi har avtal med. Vi hanterar också personuppgifter för de som aktivt visat intresse för Omegapoint som arbetsgivare, samarbetspartner eller för kompetensutbyte. Vi kommer också i marknadsföringssyfte registrera kontaktuppgifter på personer som representerar möjliga partners, kunder och möjliga kandidater för anställning utifrån på en intresseavvägning som beskrivs nedan. Registrering av kandidater kan bygga på tips från privatpersoner, rekryteringsföretag eller på uppgifter som den berörde själv har publicerat.

Omegapoints hantering av personuppgifter på företagets webbsajter

Inga personuppgifter som besökare inte själv medvetet lämnat kommer att sparas. Temporärt, under ditt besök kan information lagras för att webbens funktion skall säkras, t.ex. att inloggning skall fungera.

Lagstöd för behandling av personuppgifter hos Omegapoint

All behandling och lagring av personuppgifter hos Omegapoint skall ske på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
De villkor som beskriver vad som är en laglig behandling och som Omegapoint hänvisar till är samtycke, att fullgöra avtal, uppfylla rättslig förpliktelse eller utifrån en intresseavvägning. Dessa villkor beskrivs nedan.

Samtycke

Om inget annat lagstöd finns för behandling av personuppgifter skall samtycke begäras från berörda. Omegapoint skall sedan kunna visa att den registrerade lämnat samtycke.

Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke och få berörda uppgifter raderade.

Fullgöra avtal

”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1b.

Ovanstående gäller normalt för personer som nämns i affärsavtal som Omegapoint tecknar. Gäller även för de flesta uppgifter som är knutna till anställning och anställningsvillkor som regleras i anställningsavtal.

Uppfylla rättslig förpliktelse

”Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1c.

Här gäller i huvudsak uppgifter och behandling som krävs för att uppfylla lagar och myndighetskrav, t.ex. krav i bokföringslag och krav från Skattemyndigheten.

Intresseavvägning

”Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre” – Dataskyddsförordningen Artikel 6 pkt. 1f.

Omegapoint gör avvägningen att det finns ett ömsesidigt intresse för att hitta kandidater för rekrytering och representanter för möjliga kunder eller partnerföretag. Omegapoint kan därför välja att samla kontaktuppgifter såsom (namn, roll, epost-adress, telefonnummer) och annan information som personen delgivit oss muntligt eller skriftligt.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (artikel 15-18)

Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som gäller dig behandlas eller finns lagrade hos Omegapoint. Finns det uppgifter så kan du begära att få tillgång till dessa samt besked om för vilket ändamål de behandlas.

Vidare har du rätt att begära uppgifterna raderade om det inte finns krav i lag att de skall sparas. Dessutom kan du begära att felaktiga uppgifter rättas.

Hur kontaktar du Omegapont med frågor om dataskyddsförordingen?

För besked om det finns uppgifter om dig hos oss och om du vill få kopior av dessa eller begära, om det finns stöd i lagen, att få dina uppgifter raderade så kontakta gdpr@omegapoint.se